Telefon: 03 / 839 12 40

Katalog informacij javnega značaja OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Način dostopa do informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Kocbekova cesta 21, 3342 GORNJI GRAD

Tajništvo, računovodstvo 03 839 12 40
Telefaks 03 839 12 41
Ravnateljica 03 839 12 42
Zbornica predmetna stopnja 03 839 12 43
Svetovalna delavka 03 839 12 44
Knjižnica 03 839 12 45
Računalničar, organizator šolske prehrane 03 839 12 46
Kuhinja 03 839 12 47
Zbornica razredna stopnja 03 839 12 48
Vrtec Gornji Grad 03 839 12 49

spletna stran: http://www.osgornjigrad.si


Odgovorna uradna oseba: Blanka Nerad, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga: 30. 01. 2009
Datum zadnje spremembe: 21. 9. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: //www.osgornjigrad.si/
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure

 

 2. SPLOŠNI  PODATKI O ORGANU IN  INFORMACIJAH  JAVNEGA  ZNAČAJA S  KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: Predšolsko varstvo in osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

POŠ Nova Štifta, Tirosek 50, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 5847 550
E-pošta: osceggrad-podruznica.ns@guest.arnes.si

POŠ Bočna, Bočna 79, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 5845 118
E-pošta: osceggrad-bocna@guest.arnes.si

Vrtec Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 839 12 49
GSM: 031 895 390
Pomočnica ravnatelja vrtca: Marija Grčar

Vrtec Bočna, Bočna 79, 3342 Gornji Grad Telefon: 03 5845 119 (čebelice)
GSM: 031 278 931 (pikapolonice) Pomočnica ravnatelja vrtca: Marija Grčar


Seznam organov zavoda:
Organi zavoda

SVET ZAVODA:
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zavoda. Predsednica sveta zavoda je Irena Vodušek.

RAVNATELJICA: BLANKA NERAD

SVET STARŠEV:
Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednica sveta staršev je Barbara Virant.


Strokovni organi
UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski sestavljajo vsi strokovni delavci šole.

RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja.
Strokovni aktiv učiteljev razrednega pouka vodi ga. Suzana Pečnik.
Strokovni aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi ga. Marija Pilko.

VZGOJITELJSKI ZBOR
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki vodijo oddelke vrtca v Gornjem Gradu in Bočni.

DRUGI STROKOVNO SVETOVALNI DELAVCI:
Na šoli so prisotni tudi drugi strokovni delavci, poleg učiteljev, vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic skrbijo za nemoten potek vzgojno – izobraževalnega dela:  svetovalna delavka, specialna pedagoginja,  knjižničarka, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, laborant, spremljevalka otroka s posebnimi potrebami v vrtcu.


Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

PRISTOJNA OSEBA:
BLANKA NERAD, ravnateljica Tel. št.: (03) 839 12 42
Faks: (03) 839 12 41
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si


Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda

Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Interventni zakoni
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o javnih uslužbencih Zakon o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja Zakon o šolski prehrani
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane prehrane
 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnem izobraževanju v plačilne razrede  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o sofinanciranju šolski tekmovanj
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno – izobraževalnega dela Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno – izobraževalne zavode
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno – izobraževalnih zavodih
 • Zakon o praznikih in dela prostih dnevih Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
 • Zakon o splošnem upravnem postopku Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok Pravilnik o požarni varnosti
 • Pravilnik o praznikih in dela prostih dnevih
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

 

Vrtec deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:

 • Zakon o vrtcih
 • Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
 • Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Sklep o programu za predšolske otroke Odredba o postopku uvajanja Kurikula v vrtce

 

Notranji predpisi:

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
 • Poslovnik o delu Svet staršev
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni red
 • Vzgojni načrt Hišni red
 • Pravila VIZ OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o osnovah in merilih za dodelitev sredstev za plače in druge osebne prejemke OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad Pravilnik o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravilnik o delovnih razmerjih Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • Pravilnik o odgovornosti delavcev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov učencev
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika
 • Pravilnik o popisu
 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 • Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad Letni delovni načrt vrtca
 • Letne delovne priprave učiteljev, vzgojiteljev Finančni načrt
 • Poslovno in finančno poročilo o delovanju šole in vrtca Vzgojni načrt


Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

OSNOVNOŠOLSKO  IZOBRAŽEVANJE

 • Izobraževanje učencev po programu devetletne osnovne šole in po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 • Izdaja javne listine – spričevalo

UPRAVNI, SODNI IN ZAKONODAJNI POSTOPKI

 • Vpis učencev v prvi razred Vpis učencev iz drugih šol
 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav) Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in vseh  delavcev šole v plačilne razrede Zaposlovanje delavcev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Reševanje pritožb staršev
 • Reševanje pritožb zaposlenih
 • Prekrškovni postopki (po 102. členu zakona o osnovni šoli, UR. L. RS št. 70/2005) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev

 

SEZNAM SPREJETIH DO KUMENTO V IN NAČRTOV ZA PODROČJE DELOVANJE ZAVODA

 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto


Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 • Podatki o učencih in starših

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij:

 • Urnik
 • Šolska publikacija
 • Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela

 

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: //www.osgornjigrad.si/ Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

Do dne objave tega kataloga, zahtevkov ni bilo.