Telefon: 03 / 839 12 40

Katalog informacij javnega značaja OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Katalog informacij javnega značaja OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Način dostopa do  informacij javnega značaja 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: 
OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Kocbekova cesta 21, 3342 GORNJI GRADTajništvo 03 839 12 40
Računovodstvo 03 839 12 41
Ravnateljica 03 839 12 42
Zbornica predmetna stopnja 03 839 12 43
Svetovalna delavka 03 839 12 44
Knjižnica 03 839 12 45
Računalničar, organizator šolske prehrane 03 839 12 46
Kuhinja 03 839 12 47
Zbornica razredna stopnja  03 839 12 48
Vrtec Gornji Grad  03 839 12 49
spletna stran: http://www.osgornjigrad.si/

Odgovorna uradna oseba: Blanka Nerad, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: datum sprejema kataloga:  30. 01. 2009
Datum zadnje spremembe: 23. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: //www.osgornjigrad.si/
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure
 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
Organigram in podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: Predšolsko varstvo in osnovnošolsko izobraževanje


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
POŠ Nova Štifta, Tirosek 50, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03 5847 550
E-pošta: marija.pustoslemsek@guest.arnes.si; marta.tesovnik@guest.arnes.si
 
 
POŠ Bočna, Bočna 79, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03 5845 118
E-pošta: jelka.grudnik@guest.arnes.si; bojana.rihter@guest.arnes.si;


Vrtec Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03 839 12 49
GSM: 031 895 390
Pomočnica ravnatelja vrtca: Katarina Tiršek
 
Vrtec Bočna, Bočna 79, 3342  Gornji Grad
GSM: 031 278 931 (pikapolonice)
Pomočnica ravnatelja vrtca: Katarina Tiršek


 
Seznam  organov zavoda:
Organi zavoda
SVET ZAVODA:
Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov zavoda. Predsednik sveta zavoda je Tomislav Stanković.
 
RAVNATELJICA: BLANKA NERAD
 
SVET STARŠEV:
Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednica sveta staršev je Mojca Plešnik.
 
 
Strokovni organi
UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
RAZREDNIKI
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno-vzgojno delo učencev in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.

STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnega  področja.
Strokovni aktiv učiteljev razrednega pouka vodi Marija Vincek.
Strokovni aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi Zlatka Maher Sredenšek.
VZGOJITELJSKI ZBOR
Vzgojiteljski zbor sestavljajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, ki vodijo oddelke vrtca v Gornjem Gradu in Bočni.
 
DRUGI STROKOVNO SVETOVALNI DELAVCI:
Na šoli so prisotni tudi drugi strokovni delavci, poleg učiteljev, vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic skrbijo za nemoten potek vzgojno – izobraževalnega dela: svetovalna delavka, specialna pedagoginja, knjižničarka, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizator šolske prehrane, laborant, spremljevalec otroka s posebnimi potrebami.
 
 
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
PRISTOJNA OSEBA:    
BLANKA NERAD, ravnateljica 
Tel. št.: (03) 839 12 42
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
 
 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Šola deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o osnovni šoli
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Interventni zakoni
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ v  JVIZ
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski prehrani
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane prehrane
 • Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnem izobraževanju v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Pravilnik o sofinanciranju šolski tekmovanj
 • Pravilnik o posodabljanju vzgojno – izobraževalnega dela
 • Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno – izobraževalne zavode
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
 • Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno – izobraževalnih zavodih
 • Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaj
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Pravilnik o požarni varnosti
 • Pravilnik o praznikih in dela prostih dnevih
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
 •  
Vrtec deluje na osnovi naslednjih zakonskih pravnih podlag:
Zakon o vrtcih
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Sklep o programu za predšolske otroke
Odredba o postopku uvajanja Kurikula v vrtce
Notranji predpisi:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Poslovnik o delu Svet staršev
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Požarni red
Vzgojni načrt
Pravila VIZ OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o osnovah in merilih za dodelitev sredstev za plače in druge osebne prejemke OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Pravilnik o ustanovitvi šolskega sklada
Pravilnik o odgovornosti delavcev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov učencev
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika
Pravilnik o popisu
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 
Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrt zavod
Letne delovne priprave učiteljev, vzgojiteljev
Finančni načrt
Poslovno in finančno poročilo o delovanju šole in vrtca
Vzgojni načrt
 
Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Izobraževanje učencev po programu devetletne osnovne šole in po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
Izdaja javne listine – spričevalo
 
 
UPRAVNI, SODNI IN ZAKONODAJNI POSTOPKI
Vpis učencev v prvi razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in vseh  delavcev šole v plačilne razrede
 • Zaposlovanje delavcev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Reševanje pritožb staršev
 • Reševanje pritožb zaposlenih
 • Prekrškovni postopki (po 102. členu zakona o osnovni šoli, UR. L. RS št. 70/2005) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev
 
 
SEZNAM SPREJETIH DOKUMENTOV IN NAČRTOV ZA PODROČJE DELOVANJE ZAVODA
Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto
 
 
 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
 • Podatki o učencih in starših
 
Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij:
 • Urnik
 • Publikacija
 • Pravila o hišnem redu in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela
 
3.  NAČIN DOSTOPA DO  INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: //www.osgornjigrad.si/
Druge oblike kataloga v fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 14. ure
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
Do dne objave tega kataloga, zahtevkov ni bilo.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.