Telefon: 03 / 839 12 40

Pravila

Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelj-a/-ice Blanke Nerad sprejel naslednja
 
 
PRAVILA
 
šolske prehrane v zavodu Frana Kocbeka Gornji Grad
z dodatnimi pojasnili o organizaciji prehrane in
subvencioniranju šolske malice ter kosila
 
I. UVOD
1. člen
 
(1) Ta pravila urejajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev oziroma staršev v zvezi z organizirano šolsko prehrano šole in vrtca.
 
(2) S temi pravili se določi sestavo, število članov in mandat, skupine za prehrano iz 5. odst. 5. člena ZŠolPre-1.  
 
2. člen
Pomen izrazov:
 
 • starši:  starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi
 • šola/vrtec: Zavod Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad;
 • ravnatelj/-ica šole: predstojnik in poslovodja zavoda.
 
 
II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
3. člen
 
(1) Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev in otrok v dneh, ko poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost v skladu s šolskim koledarjem in Letnim delovnim načrtom zavoda.
 
(2) Zavod za vse učence in otroke organizira malico.
 
(3) Zavod dodatno ponuja tudi:
 
 • zajtrk,
 • kosilo in
 • dietne obroke
 
(4) Cena malice v osnovni je vrednost, po kateri zavod zagotavlja malico učencem in otrokom. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje. Ceno ostalih obrokov iz tretjega odstavka tega člena določi zavod sam.
 
(5) Zavod mora pri organizaciji prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je dne 11. 8. 2010 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.[1]
 
4. člen
(cena)
 
Z dnem sprejema teh pravil znaša cena:
 
 • zajtrka: 0,60 EUR
 • malice: 0,80 EUR
 • malega kosila: 2,18 EUR
 • velikega kosila: 2,57 EUR
 • nadomestnega ključka 3,00 EUR
 
 
5. člen
(izvajalec šolske prehrane)
 
(1) V skladu s 5. členom ZŠolPre-1 zavod OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad:
- izvaja nabavo in pripravo živil
- je zadolžen za razdeljevanje obrokov,
- vodi evidence,
- izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano
-  in drugo.
 
6. člen
(prijava na šolsko prehrano in preklic prijave)
 
(1) Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku.
 
(2) Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.
 
(3) Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.
 
(4) Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.
 
7. člen
(obveznosti)
 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bodo:
 
 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.
 •  
 
8. člen
(plačilo šolske prehrane)
 
Starši šoli plačajo šolsko prehrano.
 
 
9. člen
(skupina za prehrano)
 
(1) Ravnatelj lahko imenuje 5 - člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:
 
 • vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
 • vodja kuhinje,
 • predstavnik sveta staršev,
 • starš učenca z dietno prehrano in
 • strokovni delavec vrtca.
 
(2) Skupina za prehrano je imenovana za mandat 4 let.
 
(3) Članu lahko predčasno preneha mandat:
 
 • na lastno željo,
 • s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,
 • s prenehanjem šolanja otroka na zavodu.
 
(4) Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas do izteka mandata.
 
(5) Skupina za prehrano opravlja naslednje naloge:
 
 • daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani,
 • preverja kakovost šolske prehrane in zadovoljstvo prejemnikov.
 
 
III. ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA
10. člen
 
(1) Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
 
(2) Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
 
(3) Posamezni obrok v šoli je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo isti dan, in sicer do 7.30 preko e-Asistenta.  
 
(4) Posamezni obrok v vrtcu je pravočasno odjavljen, če ga starš odjavi isti dan, in sicer do 8.00 preko WEB vrtca.  
 
 
IV. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI
11. člen
 
(1) Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem:
 
 • zajtrki, ki niso prevzeti do 7.45 ure, šola brezplačno odstopi drugim učencem,
 • malice, ki niso prevzete do 10.10 ure, šola brezplačno odstopi drugim učencem,
 • kosila, ki niso prevzeta do 13.45 ure, šola brezplačno odstopi drugim učencem,
 
 
V. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
12. člen
(subvencija za malico)
 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene  šolske malice dnevno na učenca.
 
 
13. člen
(upravičenci do subvencije za malico)
 
(1) Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
(2) Zavod na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem dodatku, upošteva višino subvencije iz 1. odstavek tega člena pri plačilu malice.
(3) Če nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice.
(4) Ne glede na 1. odstavek tega člena imajo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil ter učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda, pravico do brezplačne malice.
 
14. člen
(subvencija za kosilo)
 
Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj vzpodbudnega okolja.
 
 
 
15. člen
(upravičenci do subvencije za kosilo)
(1) Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
(2) Šola na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem dodatku, upošteva višino subvencije iz prejšnjega odstavka pri plačilu kosila.
(3) Če nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljen na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije kosila.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, pravico do brezplačnega kosila.
(5) Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.
 
16. člen
(upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo)
(1) Upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo so tisti učenci, ki jim je po  Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev- ZUPJS, ta pravica priznana.
(2) Učenci iz 1. odstavka imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.
(3) Ne glede na določbo 2. odstavka tega člena ima učenec iz 1. odstavka tega člena, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.
 
17. člen
(obdobje upravičenosti do subvencije za malico in subvencije za kosilo)
(1) Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavi pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.
(2) Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.
(3) V primeru, da nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, pripada subvencija učencu z dnem, ko CSD prejme vlogo za subvencijo malice oz kosila, če je bilo vlogi ugodeno.
 
18. člen
(vračilo neupravičeno prejete subvencije)
Ne glede na določbi 2. in 6. odstavka 44. člena ZUPJS šola zahteva vračilo neupravičeno prejete subvencije za malico ali kosilo, ki tudi sklene dogovor s starši o načinu in času vračila neupravičeno prejete subvencij.
 
VII. EVIDENTIRANJE
19. člen
(dnevna evidenca in nadzor nad koriščenjem)
 
Oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj (npr. vodja šolske prehrane/kuhinje), vodi evidenco o:
 
 • številu prijavljenih učencev,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • število odjavljenih obrokov, ki niso subvencionirani,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.
 
 
20. člen
(evidenca šolske prehrane)
 
(1) Zavod vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenem na šolsko prehrano:
 
 • ime in priimek ter naslov,
 • EMŠO,
 • naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek staršev ter naslov,
 • številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oziroma kosilo,
 • datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma državne štipendije oziroma subvencije za malico oziroma kosilo,
 • višina subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
 • podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec oziroma dijak prosilec za azil,
 • datum prijave na malico oziroma kosilo,
 • vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen in
 • število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
 
(2) Podatke iz pete, šeste in sedme alineje 1. odstavka tega člena šola pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
 
(3) Do osebnih podatkov iz 1. odstavka tega člena lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
 
(4) Podatki se v evidenci iz 1. odstavka tega člena hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane.
 
(5) Zavod na zahtevo ministra ministrstvu sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.
 
(6) Zavod v skladu s 3. odst. 17. člena ZŠolPre-1 v centralno evidenco MIZŠ (135. člen ZOFVI) vnašajo podatke o prijavi učencev na šolsko malico oziroma kosilo.
 
 
21. člen
(izplačilo sredstev)
 
Zavod zbirne podatke iz evidenc posredujejo ministrstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora glede na upravičenost do subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo vsebovati število:
 
 • prijavljenih učencev,
 • prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.
 
 
VIII. SPREMLJANJE
 
22. člen
(spremljanje)
 
(1) Zavod med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s prehrano in z dejavnostmi, s katerimi zavod vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.
 
(2) Spremljanje iz prejšnjega člena opravlja s strani ravnatelja pooblaščena oseba.
 
(3) Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši.
 
 
IX. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(seznanitev)
 
Zavod seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih ob prijavi, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani zavoda.
 
 
 
 
 
24. člen
(veljavnost pravil)
 
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani  in oglasni deski zavoda.
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                            
V Gornjem Gradu, 19. 3. 2018 Predsednik sveta zavoda:
 Tomislav Stanković

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.