Telefon: 03 / 839 12 40

Pravila

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad, POŠ Bočna, POŠ Nova Štifta, Vrtca Gornji Grad in Vrtca Bočna

1.člen
(vsebina in cilji)

S temi pravili se v javnem zavodu OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad (v nadaljevanju: šola) ureja organizacija šolske prehrane v šoli in vrtcu, in sicer se določijo natančnejši postopki, ki zagotavljajo:

 • organizacijo šolske prehrane,
 • evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • določitev časa in načina prijave in odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki,
 • imenovanje, sestavo in mandat skupine za prehrano,
 • način seznanitve učencev in njihovih staršev ter staršev vrtčevskih otrok.

 

2. člen
(organizacija šolske prehrane)

 1. Glede na redni čas pouka šolska prehrana za vse učence obsega malico, kot dodatno ponudbo pa šola nudi še kosilo. Glede na čas izvajanja varstva šola za vrtčevske otroke nudi zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.
 2. Šola po svojih zmožnostih, v dogovoru s starši oz. skrbniki in izključno na podlagi zdravniškega potrdila, lahko pripravlja tudi dietno prehrano za tiste učence in vrtčevske otroke, ki iz zdravstvenih razlogov potrebujejo prilagojeno prehrano. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca ali vrtčevskega otroka morajo starši oz. skrbniki predložiti novo zdravniško potrdilo.
 3. Prostor prehranjevanja je praviloma šolska jedilnica oz. drug primeren prostor (učilnica, igralnica), ki se določi glede na dejansko organizacijo in izvedbo dnevnega dela v šoli in vrtcu.
 4. Časovna razporeditev obrokov, sedežni red oddelkov v jedilnici in druge potrebne informacije se objavijo ob pričetku vsakega šolskega leta na vidnem mestu (oglasni deski) v šoli ter na spletni strani šole in vrtca. V šoli je za malico predviden 20-minutni odmor, čas za kosilo pa si po enotah smiselno prilagodijo oz. določijo glede na možnosti in potrebe učencev, med 11.30 in 13.00, vendar ni krajši kot 30 minut.
 5. Na območju oz. površini, ki sodi v šolski prostor (vključno z zbornico), ni nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače.
 6. Nabava živil se izvaja preko javnih naročil, pri čemer se posebna skrb posveti kvalitetni izbiri/nabavi  živil. Kjer je možno in potrebno/smiselno, se izbere kvaliteta pred ceno.
 7. Hrana se za vse enote pripravlja v šolski kuhinji centralne šole, pri čemer je posebna skrb namenjena pripravi zdrave in uravnotežene prehrane, na podružnici pa se dostavi v razdelilno kuhinjo.

 

3. člen
(prijava, preklic in odjava na šolsko prehrano)

 1. Prijave na posamezen obrok so lahko:

a) letne oz. mesečne:

 • Starši otroke/učence na šolsko prehrano prijavijo s prijavnico, ki je na razpolago v tajništvu šole in na šolski spletni strani.
 • Za učence od 2. do 9. razreda se prijave zbirajo junija – ob koncu šolskega leta, za učence 1. razreda pa najkasneje prvi teden septembra – ob začetku šolskega leta. V septembru posreduje organizator šolske prehrane učencem dopolnilo k junijski prijavnici šolske prehrane.
 • Za otroke v vrtcu se prijava odda skupaj z vpisnico v vrtec.
 • Prijave med letom se izvajajo mesečno. Pisno prijavnico je treba oddati razredniku do zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec.

b) dnevne:

 • Šteje se, da vsak prisoten učenec prejme malico, otrok v vrtcu (polni program) pa zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Na ostale obroke se je potrebno posebej naročiti.
 • Za obroke se v šoli in vrtcu vodi dnevna evidenca. Le-ta se vzpostavi v šoli takoj po začetku pouka (po 7.30 uri) oz. po prihodu v skupino vrtca (po 8. uri). Vzgojiteljice, učitelji oz. pooblaščena oseba (dežurni učenec) sporočijo število obrokov v kuhinjo.
 • Za občasno kosilo je možno kupiti blokec v tajništvu šole, kar lahko stori učenec sam, zjutraj, pred pričetkom pouka. Blokec odda v kuhinjo ali dežurnemu učencu, ki popisuje dnevno evidenco obrokov.
 1. Starši lahko kadar koli pisno prekličejo prijavo na šolsko prehrano. Preklic se odda v tajništvo šole in začne veljati z naslednjim dnem, nikakor pa ne velja za nazaj.
 2. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano oz. posamezen obrok razrednik – sporoči v kuhinjo.
 3. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca ali vrtčevskega otroka je zaradi lažjega načrtovanja priprave obrokov priporočljivo, da starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti otroka. To lahko storijo osebno ali po telefonu na številke 051/609-400, 03/839-12-40 (tajništvo), 03/839-12-46 (vodja šolske prehrane) ali 03/839-12-47 (kuhinja) oz. preko e-pošte: sola.gornji-grad@guest.arnes.si.
 4. Če je bila odjava prehrane javljena na šolo ali vrtec do 7.30 ure, velja za pravočasno in se upošteva že za isti dan, sicer pa z naslednjim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je sporočila odjavo. 
 5. Če odjave ni ali je prepozna, se prehrana zaračuna: v šoli v višini, kot to določa 9. člen Zakona o šolski prehrani, v vrtcu pa v višini, kot ima posameznik določeno v odločbi o višini plačila vrtca.
 6. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
 7. Odjavljena prehrana se obračuna naslednji mesec.

 

4. člen
(dolžnosti učencev)

 1. Dolžnost vsakega učenca je, da se v jedilnici oz. učilnici kulturno obnaša, spoštljivo ravna s hrano in ne moti sošolcev pri jedi ne s klepetanjem ne z neprimernim obnašanjem. Učenec po zaužitju obroka pospravi za sabo in ostanke hrane ter druge odpadke primerno razvrsti v pripravljene posode. Reditelja oddelka sta soodgovorna, da sta omizje oddelka oz. učilnica po malici urejena.
 2. V vsakem prostoru, kjer se učenci prehranjujejo, je obvezna prisotnost dežurnega učitelja, ki nadzira in usmerja dogajanje.

 

5. člen
(cena in plačevanje šolske prehrane)

 1. Cena malice za učence je določena s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, cene zajtrka, malice za vrtčevske otroke, kosila in popoldanske malice (v nadaljevanju: ostalih obrokov) pa določi šola.
 2. Cene ostalih obrokov vključujejo poleg stroška živil tudi stroške režije (materialni stroški in plače zaposlenih v kuhinji).
 3. Cenik šolske prehrane se ob začetku vsakega šolskega leta objavi na javnem mestu v šoli, v šolski publikaciji in na spletni strani šole in vrtca.
 4. Spremembe cenika šolske prehrane sprejme Svet zavoda na predlog ravnatelja.
 5. Plačevanje prehrane poteka s položnicami ali preko trajnika. Po preteku 30-dnevnega roka za plačilo šola posreduje dolžnikom opomin za plačilo, v primeru neporavnanih obveznosti ali neodzivnosti s strani staršev pa izvede postopek izterjave.

 

6. člen
(načela prehranjevanja)

 1. Osnovna načela, povezana s prehranjevanjem, ki jih starši in učitelji učijo in spodbujajo pri učencih, so: splošna kultura prehranjevanja, lepo vedenje in obnašanje pri mizi, spoštljivo ravnanje s hrano, navajanje na raznoliko hrano, spoštovanje lokalno pridelane hrane, kulturno uživanje hrane in pospravljanje za seboj.
 2. Dolžnost učencev je kulturno obnašanje in lepo vedenje pri hranjenju oz. v prostorih jedilnice, dolžnost učiteljev pa je spodbujanje ustreznega obnašanja in hranjenja ter ustrezno ukrepanje v primeru neprimernega ravnanja.

 

7. člen
(skupina za prehrano)

 1. Ravnatelj  imenuje skupino za prehrano, posvetovalno telo, ki jo sestavlja sedem članov, in sicer:
 • vodja šolske prehrane kot vodja skupine,
 • predstavnik vodstva šole (vrtca),
 • predstavnik delavcev šole (en učitelj, priporočljivo za športno vzgojo ali ena vzgojiteljica v vrtcu),
 • trije predstavniki staršev (od tega en predstavnik staršev učencev, en predstavnik staršev vrtčevskih otrok, en predstavnik staršev, ki ima otroka z dieto),
 • predstavnik učencev zadnje triade.
 1. Skupina za prehrano je imenovana za dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja.
 2. Članu skupine lahko preneha mandat: na lastno željo, če mu preneha delovno razmerje v šoli, če mu preneha status starša učenca šole oz. otroka v vrtcu.
 3. Po prenehanju mandata članu skupine ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas trajanja mandata.
 4. Naloge skupine za prehrano:
 • daje mnenja in predloge glede šolske prehrane,
 • sodeluje pri pripravi vzorcev anketnih vprašalnikov za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev in staršev (šolskih in vrtčevskih otrok) s šolsko prehrano,
 • skrbi za dobro povezavo s starši (vključitev, izobraževanje in podpora staršev),
 • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,
 • spremlja kakovost šolske prehrane in vpliva na izboljšave,
 • usklajuje interese znotraj skupine v skladu z načeli zdrave prehrane in
 • druge dogovorjene naloge.

 

8. člen
(seznanitev učencev in staršev)

Šola sproti, preko spletne strani, na (roditeljskih) sestankih ali s posebnim dopisom, seznanja učence in njihove starše ter, če je primerno, starše vrtčevskih otrok o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih iz 10. člena Zakona o šolski prehrani, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu uveljavljanja subvencije, starše učencev 1. razreda pa najkasneje pred začetkom šolskega leta.

 

9. člen
(ravnanje z neprevzetimi obroki)

 1. Obroke, ki niso prevzeti, šola brezplačno odstopi ostalim učencem. Neprevzete malice se v času kosila razdelijo ostalim učencem, prav tako se razdelijo neprevzeta kosila predvsem učencem, za katere svetovalna služba oceni, da so do tega upravičeni, sicer pa še ostalim. Neprevzeti obroki se na centralni šoli razdeljujejo od 13.00 do 13.30 ure, na podružnicah pa od 12.45 do 13.15.
 2. Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti ali odstraniti.

 

10. člen
(drugi uporabniki šolske prehrane)

Šola nudi prehrano tudi zaposlenim, delavcem drugih šol, ki dopolnjujejo delovno obveznost na šoli, zaposlenim na programih javnih del, dijakom in študentom na obvezni praksi, upokojenim delavcem in zunanjim odjemalcem šolske prehrane (v nadaljevanju: drugi uporabniki).

Pravila šolske prehrane veljajo tudi za druge uporabnike.

 

11. člen
(notranje spremljanje)

Šola med šolskim letom vsaj enkrat oz. po potrebi z anketnim vprašalnikom preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev (šolskih in vrtčevskih otrok) s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

 

12. člen
(vodenje evidenc)

 1. Šola vodi dnevno evidenco o:
 • številu prijavljenih učencev na prehrano,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin in jo vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.
 1. Evidence o koriščenju obrokov vodi tajništvo šole, nadzor in analizo pa opravlja vodja šolske prehrane.

 

KONČNI DOLOČBI

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila šolske prehrane z dne 21. 5. 2012.

 

14. člen
(uveljavitve)

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji Sveta zavoda in objavi na spletni strani šole.

 

V Gornjem Gradu, 8. 10. 2015

 

Pripravila:

Ravnateljica   

Blanka Nerad, prof. mag. ink. ped.                                                  Predsednica Sveta zavoda

                                                                                                         Irena Vodušek

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.