Telefon: 03 / 839 12 40

Šolska svetovalna služba

Dela in naloge šolske svetovalne službe

Delo bo potekalo v skladu s programskimi smernicami za delo šolske svetovalne službe. Naloga svetovalne službe v vrtcu in v šoli je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posamezniku ali skupinam v vrtcu oz. v šoli, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma v šoli. S tem prispeva k čim večji uspešnosti posameznika oziroma uspešnosti vrtca in šole.
Ker za otroka v vrtcu oziroma šoli najpomembnejši kontekst zagotovo predstavlja oddelčna skupina, v okviru katere se pod vodstvom vzgojiteljev oziroma učiteljev odvija vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo, je za svetovalno službo še posebnega pomena uspešno sodelovanje prav z vzgojitelji in učitelji.
Osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo.
Razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije dela.
V vseh korakih dela svetovalne službe sodelujejo z otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom kot tudi z zunanjimi institucijami.
Svetovalna služba je avtonomen, samostojen, enakovreden in sestavni del celotnega šolskega sistema, zato se vključuje v vse dejavnosti zavoda, daje pobude in izvaja samostojne naloge.
Na šoli je zaposlena svetovalna delavka Marija Grčar.


Za šolsko leto 2015/16 načrtujemo naslednje naloge:

a) vpis šolskih novincev:

  • priprava publikacije in drugih gradiv za novince in njihove starše,
  • dogovori/sestanki z učiteljicami in vodstvom,
  • organizacija in izvedba predavanja za starše novincev ter delavnice za otroke,
  • vpis novincev,
  • zbiranje informacij v primerih odloga šolanja in po potrebi testiranje otrok za ugotavljanje pripravljenosti otrok na vstop v šolo,
  • sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti na vstop v šolo,
  • morebitne odločbe o odlogu ter obravnava morebitnih pritožb na odločitev komisije za ugotavljanje pripravljenosti na vstop v šolo,
  • priprava obvestil za starše (seznam učbenikov, roditeljski sestanek itd.).

b) svetovanje in posvetovanje v zvezi z otroki, učenci s težavami v telesnem, osebnem, socialnem razvoju, s čustvenimi, vedenjskimi, vzgojnimi, učnimi in drugimi težavami

c) delo z otroki, učenci s posebnimi potrebami

d) odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

Delo na tem področju obsega koordinacijo samega dela, identifikacijo, evalvacijo dela in pripravo programov za nadarjene, predstavitev staršem, pomoč učiteljem.

e) svetovalno in posvetovalno delo s starši

f)  svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole in sodelovanje z vodstvom

g) karierna orientacija

Obsega pripravo informativnega materiala, vzpostavljanje in vzdrževanje baz poklicno-informativnih gradiv ter didaktičnih pripomočkov, urejanje oglasne deske, objavo prispevkov za spletno stran šole, urejanje dokumentacije, obdelavo vprašalnikov, anket, program VPIS – za OŠ, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (vprašalniki o poklicni poti, komisija za poklicno usmerjanje), sodelovanje z zunanjimi sodelavci, podajanje informacij in svetovanje učencem in staršem o poklicnih poteh in srednjih šolah, sodelovanje z razredniki v okviru izvedbe skupnih ur oddelčne skupnosti, individualno svetovanje in neposredna priprava na poklicno odločitev v sodelovanju z učenci in starši.

Izvedba vpisa v srednje šole (navodila učencem, zbiranje prijav za vpis, pošiljanje prijav na srednje šole, zbiranje informacij o mestu vpisa, analiza vpisa).

h) strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje

i) vključevanje v strokovne aktive

Šolska svetovalna služba je učencem, staršem in ostalim strokovnim delavcem dosegljiva vsak dan od 6.30 do 14.30, razen ob sredah od 6.30 do 8.30 ure oziroma po dogovoru ter v času skupnih popoldanskih govorilnih ur vsak prvi četrtek v mesecu od 16.30 do 17.30 ure.