Telefon: 03 / 839 12 40

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba
Dela in naloge šolske svetovalne službe
Delo bo potekalo v skladu s programskimi smernicami za delo šolske svetovalne službe. Naloga svetovalne službe v vrtcu in v šoli je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posamezniku ali skupinam v vrtcu oz. v šoli, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma v šoli. S tem prispeva k čim večji uspešnosti posameznika oziroma uspešnosti vrtca in šole.
Ker za otroka v vrtcu oziroma šoli najpomembnejši kontekst zagotovo predstavlja oddelčna skupina, v okviru katere se pod vodstvom vzgojiteljev oziroma učiteljev odvija vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo, je za svetovalno službo še posebnega pomena uspešno sodelovanje prav z vzgojitelji in učitelji.
Osnovne dejavnosti šolske svetovalne službe so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti se medsebojno prepletajo.
Razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije dela.
V vseh korakih dela svetovalne službe sodelujejo z otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom kot tudi z zunanjimi institucijami.
Svetovalna služba je avtonomen, samostojen, enakovreden in sestavni del celotnega šolskega sistema, zato se vključuje v vse dejavnosti zavoda, daje pobude in izvaja samostojne naloge.
Na šoli je zaposlena svetovalna delavka Tanja Mermal.

Za to  šolsko leto načrtujemo naslednje naloge:
a) vpis šolskih novincev:
priprava publikacije in drugih gradiv za novince in njihove starše,
dogovori/sestanki z učiteljicami in vodstvom,
organizacija in izvedba predavanja za starše novincev ter delavnice za otroke,
vpis novincev,
zbiranje informacij v primerih odloga šolanja in po potrebi testiranje otrok za ugotavljanje pripravljenosti otrok na vstop v šolo,
sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti na vstop v šolo,
morebitne odločbe o odlogu ter obravnava morebitnih pritožb na odločitev komisije za ugotavljanje pripravljenosti na vstop v šolo,
priprava obvestil za starše (seznam učbenikov, roditeljski sestanek itd.).
b) svetovanje in posvetovanje v zvezi z otroki, učenci s težavami v telesnem, osebnem, socialnem razvoju, s čustvenimi, vedenjskimi, vzgojnimi, učnimi in drugimi težavami
c) delo z otroki, učenci s posebnimi potrebami
d) odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci
Delo na tem področju obsega koordinacijo samega dela, identifikacijo, evalvacijo dela in pripravo programov za nadarjene, predstavitev staršem, pomoč učiteljem.
e) svetovalno in posvetovalno delo s starši
f)  svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole in sodelovanje z vodstvom
g) karierna orientacija
Obsega pripravo informativnega materiala, vzpostavljanje in vzdrževanje baz poklicno-informativnih gradiv ter didaktičnih pripomočkov, urejanje oglasne deske, objavo prispevkov za spletno stran šole, urejanje dokumentacije, obdelavo vprašalnikov, anket, program VPIS – za OŠ, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (vprašalniki o poklicni poti, komisija za poklicno usmerjanje), sodelovanje z zunanjimi sodelavci, podajanje informacij in svetovanje učencem in staršem o poklicnih poteh in srednjih šolah, sodelovanje z razredniki v okviru izvedbe skupnih ur oddelčne skupnosti, individualno svetovanje in neposredna priprava na poklicno odločitev v sodelovanju z učenci in starši.
Izvedba vpisa v srednje šole (navodila učencem, zbiranje prijav za vpis, pošiljanje prijav na srednje šole, zbiranje informacij o mestu vpisa, analiza vpisa).
h) strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
i) vključevanje v strokovne aktive

Svetovalna delavka Tanja Mermal    tanja.mermal@guest.arnes.si
 
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 9.00 7.30 – 8.30 7.00 – 8.00 7.30 – 9.00 7.30 – 9.00
  12.30 – 14.00   13.00 – 14.00  
 V času uradnih ur sem dosegljiva na zgoraj navedenem elektronskem naslovu in po telefonu 03/839 12 44.

 

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.