Telefon: 03 / 839 12 40

Podaljšano bivanje

PODALJŠANO  BIVANJE / RAZŠIRJENI PROGRAM

 

Temeljni namen razširjenega programa (RAP) osnovne šole je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Z njim poskušamo vzpostaviti povezanost obveznega in razširjenega programa, zagotoviti primerljiv evropski standard tuje jezikovne zmožnosti osnovnošolcev ter razvijanje transverzalnih veščin pri učencih. Osnovno izhodišče predstavlja kurikularni dokument, ki postavlja izhodišča, cilje, načela ter opis posameznih področij.
 
Cilji razširjenega programa OŠ:
 1. Zagotoviti spodbudno, inkluzivno, kreativno in varno (socialno in fizično) učno okolje.
 2. Opolnomočiti učence za fleksibilno in avtonomno, z osebnimi in skupnimi cilji in pričakovanji usklajeno izbiro dejavnosti razširjenega programa ter prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.
 3. Razvijati učne strategije, delovne navade, znanje, spretnosti in veščine glede na posebnosti učencev, šole ter ožjega in širšega okolja.
 4. Zagotoviti povezanost dejavnosti RaP in skupinsko in individualno podporo pri udejstvovanju dejavnosti v RaP in načrtovanju, spremljanju in evalvaciji individualnih VI načrtov.
 5. Razvijati (osebne) interese učencev, področja nadarjenosti in talente.
 6. Omogočiti učencem samostojno individualno in sodelovalno (skupinsko) učenje in pripravo na pouk.
 7. Zagotoviti dostop do raznovrstnih učnih pripomočkov in virov v ožjem in širšem okolju.
 8. Razvijati različne vrste pismenosti, večjezičnosti in sporazumevanja v različnih jezikih.
 9. Učence usposobiti za izvajanje prve pomoči ter ustrezno odzivanje.
 10. Zagotoviti smiselno izrabo prostega časa ter razvoj zdravega življenjskega sloga.
 11. Krepiti spoštovanje vrednot o tradiciji, nacionalni in svetovni kulturno-umetniški dediščini.
 12. Učence podpirati za samostojno, samoregulativno vseživljenjsko učenje.
 
Načela razširjenega programa RaP:
 
 1. Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti programa.
 2. Načelo avtonomije in odgovornosti.
 3. Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela.
 4. Načelo uresničevanja potreb, interesov učencev in enakih možnosti.
 5. Načelo formativnega spremljanja in samoregualcije.
 6. Načelo ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
 7. Načelo strokovne podpore in pogojev za izvedbo.
 
Razširjen program vsebuje tri temeljna področja, v  katerih imamo posamezne sklope s posameznimi dejavnostmi:
 
 1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje:
 • Zdravje in varnost
 • Gibanje
 • Hrana in prehranjevanje
 
 1. Kultura in tradicija:
 • Kultura, umetnost in dediščina
 • Kultura sobivanja
 • Tuji jeziki
 
 1. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole:
 • Samostojno in/ali sodelovalno učenje
 • Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje
 
V vsebinah so dejavnosti, ki jih v Zakonu o OŠ najdemo pod nazivi: neobvezni izbirni predmeti, individualna in skupinska pomoč, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in dodatna ponudba zdravega življenjskega sloga.
 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.